Thomas JORION
Photographer

Fantasia blu #1

Textile factory, Italy - 2010